Avgiftsmyndighetene snur i kulturhussakene

Kort tid etter Finansdepartementets avga sin tolkningsuttalelse om praktiseringen av konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven har Skattedirektoratet avgjort klagene fra Stavanger konserthus IKS og Kilden konserthus IKS i de såkalte kulturhussakene.


Publisert: 18. juli 2016
Kategori:
1818.0707.16161616

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

I avgjørelsene er det lagt til grunn at aktivitetene i kulturhusene må vurderes konkret og at det må legges stor vekt på hvordan aktivitetene er finansiert. Skattedirektoratet har nesten fullt ut gitt medhold i begge klagene. I motsetning til de påklagede vedtakene – hvor kompensert merverdiavgift ble krevd tilbakebetalt i størrelsesorden 500-600 MNOK – har Skattedirektoratet lagt til grunn at de fleste av aktivitetene i de to kultur- og konserthusene må anses som ikke-økonomiske, og at de bare i begrenset grad rammes av konkurransebestemmelsen.

Skattedirektoratets avgjørelser er meget godt nytt for alle kultur- og konserthus som er oppført eller som er under oppføring i Norge. Dette ved at kompensasjonsrett er i behold for langt flere kulturelle aktiviteter enn det avgiftsmyndighetene tidligere har lagt til grunn.

Det er imidlertid svært viktig å være oppmerksom på at deler av de opprinnelige vedtakene er opprettholdt. Skattedirektoratet legger til grunn at kulturarrangementer med artister som har et nasjonalt eller internasjonalt nedslagsfelt er i kjerneområdet for konkurransebestemmelsen. I den sammenheng mener Skattedirektoratet at det må ses hen til størrelsen på omsetningen og om billetter kreves til markedsmessig betaling.

Avgjørelsene er meget godt nytt for kommunal sektor, men det er altså ikke slik at avgjørelsene innebærer at det vil foreligge full kompensasjonsrett for merverdiavgift på anskaffelser til oppføring og drift av kultur- og konserthus. Også i fremtiden vil deler av kompensasjonsretten være begrenset.

Et stort og uavklart spørsmål som kan stilles er hvilke konsekvenser Finansdepartementets tolkningsuttalelse og Skattedirektoratets avgjørelser skal få for andre områder enn kultur- og konserthus. Etter min mening bør disse avgjørelsene også få betydning for andre aktiviteter som drives av kommuner og fylkeskommuner, f.eks. oppføring og drift av svømmehaller.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle