For kommunene

KOSTRA-rapportering for regnskapsåret 2020, presisering angående konsolidert regnskap

SSB har fått noen spørsmål fra kommuner om levering av konsolidert regnskap som indikerer behov for presisering i tillegg til veiledningen som er gitt i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap .

Vi ber dere derfor om å videreformidle følgende til de som jobber med innsending av KOSTRA kommuneregnskap:

  • Kommunene skal sende inn både kommunekasseregnskap på skjema 0A og 0B og konsolidert regnskap på skjema 0M og 0N. Jamfør KOSTRA-forskriften § 5 .
  • Kommuner som ikke har kommunale foretak (KF), lånefond eller interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: kommuner som ikke har noe å konsolidere, må likevel sende inn konsolidert regnskap på skjema 0M og 0N. Kommuner som ikke har enheter å konsolidere vil da ligge med samme regnskapstall for konsolidert som for kommunekasse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker at alle kommuner skal være med i våre statistikkbanktabeller for konsolidert regnskap. For rent praktisk å få til dette, må vi be kommunene om dette som nok oppleves som unødvendig dobbeltarbeid. SSB har ikke oversikt over hvilke kommuner som til enhver tid ikke har enheter å konsolidere, og vil dermed ikke kunne gjøre denne jobben selv.

For disse kommunene, vil man kunne benytte kommunekassefilene 0A og 0B som utgangspunkt for konsolidertfilene 0M og 0N. Ved søk/erstatt kan man så endre skjemanummer fra 0A til 0M og fra 0B til 0N samt endre kontoklassene fra 0 til 4 og fra 1 til 3 i bevilgningsfilen 0M og fra kontoklasse 2 til 5 i balansefilen 0N.

Nærmere informasjon om filoppbyggingen for konsolidert regnskap, finner man i kapitlene 1.3 og 2.1 i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap .

Kommunene kan også sende eventuelle spørsmål om filoppbygging mv. til felles-postkassen for kommuneregnskap: kostra-kommuneregnskap@ssb.no .

For fylkeskommunene

SSB har fått noen spørsmål fra kommuner om levering av konsolidert regnskap som indikerer behov for presisering i tillegg til veiledningen som er gitt i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap. Presiseringen vil også gjelde levering av fylkeskommuneregnskap.

Vi ber dere derfor om å videreformidle følgende til de som jobber med innsending av KOSTRA fylkeskommuneregnskap:

  • Fylkeskommunene skal sende inn både fylkeskommunekasseregnskap på skjema 0C og 0D og konsolidert regnskap på skjema 0P og 0Q. Jamfør KOSTRA-forskriften § 5 .
  • Fylkeskommuner som ikke har fylkeskommunale foretak (FKF), lånefond eller interfylkeskommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, det vil si: fylkeskommuner som ikke har noe å konsolidere, må likevel sende inn konsolidert regnskap på skjema 0P og 0Q. Fylkeskommuner som ikke har enheter å konsolidere vil da ligge med samme regnskapstall for konsolidert som for fylkeskommunekasse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker at alle fylkeskommuner skal være med i våre statistikkbanktabeller for konsolidert regnskap. For rent praktisk å få til dette, må vi be fylkeskommunene om dette som nok oppleves som unødvendig dobbeltarbeid. SSB har ikke oversikt over hvilke fylkeskommuner som til enhver tid ikke har enheter å konsolidere, og vil dermed ikke kunne gjøre denne jobben selv.

For disse fylkeskommunene, vil man kunne benytte fylkeskommunekassefilene 0C og 0D som utgangspunkt for konsolidertfilene 0P og 0Q. Ved søk/erstatt kan man så endre skjemanummer fra 0C til 0P og fra 0D til 0Q samt endre kontoklassene fra 0 til 4 og fra 1 til 3 i bevilgningsfilen 0P og fra kontoklasse 2 til 5 i balansefilen 0Q.

Nærmere informasjon om filoppbyggingen for konsolidert regnskap, finner man i kapitlene 1.3 og 3.1 i oppslagsheftet til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap .

Fylkeskommunene kan også sende eventuelle spørsmål om filoppbygging mv. til felles-postkassen for fylkeskommuneregnskap i SSB: kostra-kommuneregnskap@ssb.no.

KOSTRA-tips

Kommuner og fylkeskommuner jobber i disse dager på spreng med KOSTRA-innrapportering,  blant annet på regnskap og spesielt det nye konsoliderte regnskapet som skal sendes inn.

Som en hjelp til å lage filene med konsolidert regnskap, ber vi dere videreformidle et «Søk/erstatt»-triks for å endre skjema-navn og kontoklasser fra kasse-filene til konsolidert-filer.

Nedenfor her er en forklaring, der det er vist eksempel (fiktivt regnskap) på bruk av Søk/erstatt for å endre fra skjemanavn fra 0A til 0M samt endre kontoklasse 1 til 3:

For å få opp Søk/erstatt-boksen, kan man klikke samtidig på tastene  Ctrl og H.

Marker hele feltet fram til og med kontoklassen (blå markering). Kopier feltet inn i både boksen for «Søke etter:» og boksen for «Erstatt med». Så endrer du bokstaven A til M og tallet for kontoklasse fra 1 til 3 i boksen for «Erstatt med:» Da kan du trygt klikke på knappen for «Erstatt alle», for de andre ett-tallene som for eksempel i beløpet 1328 vil ikke endres når det ikke samtidig har den samme formen som det som ligger markert med blått.

Samme operasjon gjøres for å endre fra kontoklasse 0 til 4.

Konsolidering av kommunekassens årsregnskap

Etter kommunelovens § 14-6 første ledd skal det utarbeides følgende årsregnskap:
a) regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen
b) regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
c) regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller
fylkeskommunen som rettssubjekt, og som skal ha eget regnskap i
medhold av lov eller forskrift
d) samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk
enhet.

Det har vært reist spørsmål om det er krav om å utarbeide regnskap etter bokstav d) dersom man ikke har regnskapsenheter etter bokstav b) og c). På dette spørsmålet svarer KMD følgende: «…kommuner med kun kommunekassen som regnskapsenhet, oppfyller regnskapsplikten etter § 14-6 første ledd ved å utarbeide kun ett årsregnskap.»

Men:

  • Det bør komme fram av regnskapsdokumentene og saksfremlegg til kommunestyret at dette årsregnskapet også tjener som kommunens konsoliderte årsregnskap
  • Krav om noteopplysning etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4
  • Det må rapporteres til KOSTRA to ganger på hver sine "skjema". Dette for at SSB også skal kunne publisere konsoliderte regnskapstall, i tillegg til tall for kommunekassen. SSB svarer på eventuelle spørsmål om dette.

Svaret fra KMD:

Konsolidering av kommunekassens årsregnskap

Vi viser til epost 4.2.2021 om konsolidert årsregnskap for kommunene som ikke har andre regnskapsenheter enn kommunekassen.
Koml. § 14-6 første ledd bokstav d stiller krav om at kommunene skal utarbeide et konsolidert årsregnskap. Kravet om konsolidert årsregnskap bygger forutsetningsvis på at kommunen har organisert deler av kommunens virksomhet i kommunale foretak mv. I flere tilfeller er det ikke slik, og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen.

Lovens bokstav kan nok leses slik at kommuner som kun har kommunekassen som regnskapsenhet også skal utarbeide et eget konsolidert årsregnskap, selv om kommunen ikke har andre regnskapsenheter enn kommunekassen. Dette ville i praksis bety at det legges fram to like årsregnskap, eventuelt med noen ulike noteopplysninger utarbeidet ihht budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4. Dette synes lite hensiktsmessig og heller ikke nødvendig for å fram den informasjonen til kommunestyret som er tiltenkt etter § 14-6 første ledd bokstav d.

Ut fra dette er vår vurdering at kommuner med kun kommunekassen som regnskapsenhet, oppfyller regnskapsplikten etter § 14-6 første ledd ved å utarbeide kun ett årsregnskap. Dette forutsetter imidlertid at det kommer klart fram at dette årsregnskapet også tjener som kommunens konsoliderte årsregnskap. Dette bør komme fram av regnskapsdokumentene og saksfremlegg til kommunestyret, i tillegg til at det gis noteopplysninger om dette. Når årsregnskapet også tjener som det konsoliderte årsregnskapet, blir det naturlig å legge til grunn at det må gis noteopplysninger etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4. Eksempelvis vil dette ivareta informasjonshensynet for tilfeller der kommunen i foregående regnskapsår (eksempelvis 2020) hadde et kommunalt foretak som er tilbakeført til kommunekassen det aktuelle regnskapsåret (2021), jf. § 10-4 første ledd bokstav c. I tillegg kan det være aktuelt å gi ytterligere noteopplysninger etter § 5-15 første ledd.

Problemstillingen som er reist kan også være aktuell der regnskapet til interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap som utgangspunkt skal innarbeides i (kontor)kommunens konsoliderte regnskap, men der disse likevel utelates fra konsolideringen etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-3. Også i slike tilfeller vil kommunens konsoliderte årsregnskap kun bygge på kommunekassens regnskap. Våre vurderinger over gjelder på samme måte i slike tilfeller.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at selv om innholdet i kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap er det samme, må rapporteringen til KOSTRA skje to ganger på hver sine "skjema". Dette for at SSB også skal kunne publisere konsoliderte regnskapstall, i tillegg til tall for kommunekassen. SSB svarer på eventuelle spørsmål om dette.

Les brevet fra KMD

Veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 ble publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider 05.11.2020,  og korrigert versjon ble publisert 15.12.2020.

Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt ytterligere endringer i veilederen, og korrigert versjon per 29.01.2021 er publisert, se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/

Endringsloggen på side 2 i veilederen gir oversikt over hva som er endret. Alle endringene er markert med rød tekst og dato for endring.

GKRS har sendt revidert rammeverk for kommuneregnskapet på høring.

Fra foreningens nettside:

I forbindelse med ny kommunelov er rammeverket for kommuneregnskapet nå revidert og sendes på høring. Det er også snart ti år siden rammeverket først ble fastsatt.

Ny kommunelov innebærer ingen vesentlige endringer i det kommunale regnskapssystemet. Kommuneregnskapet er et finansielt og bevilgningsorientert regnskap, med fokus på betalbare størrelser. Det meste av innholdet i de tidligere rammeverksnotatene er derfor videreført, og det er få materielle endringer. Det er imidlertid gjort en betydelig omredigering. Ved at de fire tidligere notatene er slått sammen til ett samlet dokument inndelt i tre deler.

  1. Rammeverk og grunnleggende prinsipper
  2. Den kommunale regnskapsmodellen
  3. Transaksjonstidspunktet

Rammeverket skal gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og det faglige fundamentet for dette. Dette gir rammene for utvikling av løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Rammeverket er grunnlaget for standardsetting, og er retningsgivende for hvordan regnskapsstandarder skal forstås og anvendes.

Høringsfrist er 28. mai 2021

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle