/Kommunal Finanshåndbok

Administrasjonssjefens ansvar

Administrasjonssjefen forestår (etter vedtak om delegasjon) den løpende finansforvaltningen på vegne av kommunestyret, innenfor det finansreglement kommunestyret har vedtatt. Det tilligger også administrasjonssjefen er selvstendig plikt til å vurdere om saker (her innenfor finansområdet) er å anse som prinsipielle, og eventuelt å legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret.


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515

Gjennom kommunelovens § 23, nr. 2 pålegges administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunelovens pålegger også administrasjonssjefen et ansvar for å etablere et betryggende system for internkontroll. Så også for finansforvaltningen hvor det er naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet.

Det ligger til grunn at administrasjonssjefen gjennom finansreglementet, bør ha klare fullmakter fra kommunestyret til å forestå og kontrollere den løpende finansforvaltning på en mest mulig effektiv måte.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle